Skip to main content

diensten

01

Een concrete visie vormen en het juiste programma op de juiste plaats definiëren.


Een doortastende visie op de ruimte vereist een goede integratie van verschillende disciplines, bv. ecologie, publieke ruimte, mobiliteit, en vastgoedrekenen, maar ook verschillende perspectieven, zoals beleidsplannen en ontwikkelingen van private actoren. Een dergelijke visie wordt ook pas concreet genoeg wanneer we heldere vereisten en randvoorwaarden formuleren, m.a.w. we moeten een duidelijk antwoord kunnen bieden op de vraag: ‘wat heeft deze ruimte specifiek nodig om te functioneren?’. 

locatiescan

Ofwel onderzoeken we een reeds gekende site, ofwel gaan we eerst op zoek naar een site die aan een vooraf gedefinieerd programma of specifieke vereisten kan voldoen. Onze analyse biedt een helder eerste inzicht vanuit verschillende invalshoeken (o.a. ecologisch, landschappelijk, volumetrisch, planologisch en juridisch) en met bijzondere aandacht voor lokale behoeften en de wensen van het lokale bestuur. Naast een discrete aanpak, garanderen we een doelgericht proces waarbij er pas meer in onderzoek geïnvesteerd wordt indien er voldoende aanwijzingen zijn dat verdere analyse zinvol is.

design sprint

In co-creatie en via scenarioanalyse komen we tot een haarscherpe projectvisie die inzet op maatschappelijke meerwaarde. Belangrijke thema’s die daarbij steeds aan bod komen zijn o.a. ecologie, huisvesting, ondersteunende functies, publieke ruimte, mobiliteit, nieuwe economie en natuurlijk ook de lokale vastgoedmarkt. We bepalen samen welke kansen we kunnen grijpen, maar ook hoe we extra kansen kunnen creëren. Het resultaat is een gedragen concept dat verder uitgewerkt kan worden in een strategisch masterplan en ruimtelijk businessplan. Onze design sprint biedt ook een uniek momentum om de kennis die verspreid zit over verschillende actoren, diensten en personen samen te brengen en zo belangrijke tijdswinsten te boeken in het vervolgtraject.

Kan u hulp gebruiken bij visievorming of projectdefinitie?

contacteer ons

02

Het juiste ontwerp levensvatbaar maken in een zo kort mogelijke doorlooptijd.


Een knap plan omzetten in harde realiteit vereist technisch, juridisch en financieel haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek gebeurt echter te vaak op een niet-geïntegreerde manier waardoor de (multidisciplinaire) experten naast elkaar blijven praten en deze kennis niet verknoopt wordt tot de beste haalbare (interdisciplinaire) oplossing. Ons team verbindt de verschillende disciplines en stuurt het ontwerp continu bij via voortschrijdend inzicht. Bovendien voeren we een doelgericht proces op maat waarbij we de doorlooptijd bewaken zodat we het momentum niet verliezen.

strategisch masterplan

Wat nu precies een goed masterplan omvat, is een vraag die in de praktijk te weinig wordt gesteld. Sommige masterplannen leggen de focus op mooie beelden, andere masterplannen zijn eerder infrastructureel. Slechts weinig masterplannen worden ontworpen met een focus op de eindgebruiker en het voldoen aan concreet gedefinieerde vereisten en randvoorwaarden. Wij verknopen dergelijke strategische uitgangspunten in een helder plan dat uitzet hoe de ruimte kan functioneren. Bepaalde onzekerheden worden daarbij omgezet naar vrijheidsgraden voor de toekomst. Hierdoor ontstaat een strategisch kader om sneller in te spelen op opportuniteiten overheen verschillende schalen, bv. van een kleine ingreep in de publieke ruimte t.e.m. een naburige gebiedsontwikkeling.

ruimtelijk businessplan

We kijken kritisch, maar constructief naar een ontwerp, het onderliggende programma en de vooropgestelde kwaliteitseisen. Ons eerste doel is een duidelijke validatie van de specifieke bouwstenen om lokale behoeften in te vullen en de verschillende vooropgestelde functies binnen de ruimte. Zodra deze strategische uitgangspunten gevalideerd zijn, duiken we dieper in de haalbaarheidsanalyse. Hiervoor gaan we steeds interdisciplinair te werk en schakelen we dus continu tussen technische, juridische en financiële expertise. De belangrijkste onzekerheden en risico’s worden niet louter geanalyseerd, ze worden systematisch weggewerkt of opgevangen. Het resultaat is een ruimtelijk businessplan, ofwel een strategisch en vastgoedkundig onderbouwd masterplan met haalbare kwaliteitseisen.

project roadmap

Voor een vlot projectverloop met een zo kort mogelijke doorlooptijd, ontwerpen wij een helder proces op maat. We gaan daarvoor uitvoerig in gesprek met alle actoren en belanghebbenden zodat de projectaanpak afgestemd is op hun interne organisatie, tijdshorizon en beslismomenten. We brengen daarbij iedereen dichter bij elkaar en helpen de verschillende ambities vertalen in concrete, gedeelde engagementen. Samen bepalen we de onderhandelingsruimte en waar nodig treden we op als bemiddelaar. Uiteindelijk resulteert onze procesaanpak in belangrijke tijdswinst, hogere rechtszekerheid en meer inclusieve projecten op basis van win-wins.

Benieuwd hoe we uw project haalbaar kunnen maken?

contacteer ons

03

Kennis verknopen en bijzondere oplossingen ontwikkelen voor toekomstgerichte ruimte.


Onze maatschappij is duidelijk in transitie en de nood om onszelf blijvend opnieuw uit te vinden dient zich bovendien steeds sneller aan. Als interdisciplinair team doen wij daarom selectief aan onderzoek. We bewegen ons daarbij bewust in een breed interesseveld, maar steeds met nadruk op concrete toepassingen in de praktijk.

Dit zijn enkele voorbeelden van onderzoeksvragen die we ons reeds stelden:

  • Hoe krijgen we ‘design thinking’ en ‘lean startup’ in ruimtelijke projecten?
  • Wat is ‘ruimtelijke kwaliteit’ precies en hoe meten we onze impact?
  • Welke businessmodellen kunnen wonen betaalbaar maken?
  • Wat is ‘dorpstedelijkheid’ en wat betekent dit voor het platteland?
  • Kunnen we energierenovaties op een efficiëntere manier uitvoeren?
  • Hoe organiseren we het (her)gebruik van water op bouwblokniveau?
  • Op welke manier kan een bedrijfsgebouw echt circulair zijn?
  • Hoe ziet de organisatie van bedrijventerreinen eruit in de toekomst?
  • Kan ecologische ruimte een interessant investeringsproduct worden?
  • Hoe kunnen burgers ontwikkelaars worden van hun eigen buurt?

Zin om inzichten te delen of een onderzoeksthema te bespreken?

contacteer ons

Interessant, maar nog niet helemaal duidelijk?

In een eerste verkennend gesprek gaan we samen op zoek naar de beste strategie voor uw project. Dit kan een of meerdere van onze diensten inhouden, maar evengoed het samenstellen van een specifiek projectteam of consortium met bijkomende partners.

Contacteer ons vrijblijvend en wij zorgen voor een snelle kennismaking!

contacteer ons
Close Menu
Studio Levier is nu LEVER. Nieuwe website vanaf maart 2024.